lovely-girl

283 teksty – auto­rem jest lo­vely-girl.

walentynki

na świecie zwyczaj to oczy­wis­ty,
choć u nas nie wszys­tkim znany,
że wa­len­tyn­ki to uroczysty,
naj­mil­szy dzień zakochanych 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2017, 11:46

* * *

pstryk ! i wyszła fot­ka taka
od dziew­czy­ny dla chłopaka.
dziew­czy­na chłopa­ka prosi,
niech na ser­cu fotkę no­si ! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 maja 2017, 13:58

* * *

jeśli twe ser­ce kochać potrafi,
po­kochaj osobę z tej fotografii 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 20 maja 2017, 17:23

już od pra­daw­nych czasów Ewy i Ada­ma - tak w wiel­kiej ta­jem­ni­cy twier­dzi mo­ja ma­ma - chłop­cy w miłości naj­pierw ,,zakładają mowę", bo dziew­czy­ny od te­go tracą głowę 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 maja 2017, 19:57

Two­je ciało jest jak dom, chciałabym w nim za­mie­szkać na zaw­sze . . . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 kwietnia 2017, 19:47

- wiesz - żali się żona mężowi - jak roz­ma­wiam z kaśką przez te­lefon, to nig­dy nie możemy się zrozumieć.
- taak ? a próbo­wałyście mówić na zmianę ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 lutego 2017, 07:44

po­lityk żali się przy­jacielo­wi : 
- w tej ga­zecie na­pisa­li o mnie sa­me kłamstwa.
- to się ciesz. ład­nie byś wyglądał, jak­by na­pisa­li prawdę ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 lutego 2017, 19:46

zmęczo­ny biz­nesman wra­ca wie­czo­rem do do­mu i py­ta żonę :
- co na obiad ? co u dzieci ?
- klop­si­ki i odra 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 1 lutego 2017, 18:35

na lek­cji ma­tema­tyki nau­czy­ciel­ka tłumaczy dzieciom :
- nie ma mniej­szej ani większej połowy, ale i tak większa połowa z was te­go nie rozumie 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 13 listopada 2016, 17:20

wiej­ski le­karz pędzi autem 100 km / h. żona pro­si :
- zwol­nij, po­lic­jant nas złapie.
- nie złapie, dałem mu zwol­nienie do końca tygodnia 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 23 października 2016, 18:51

lovely-girl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lovely-girl

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

11 czerwca 2017, 14:08Indygoo sko­men­to­wał tek­st walentynki

21 maja 2017, 20:40onejka sko­men­to­wał tek­st jeśli twe ser­ce kochać [...]

20 maja 2017, 20:04nicola-57 sko­men­to­wał tek­st jeśli twe ser­ce kochać [...]

11 maja 2017, 09:59onejka sko­men­to­wał tek­st już od pra­daw­nych czasów [...]

10 maja 2017, 20:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st już od pra­daw­nych czasów [...]

23 października 2016, 19:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st wiejskilekarzpędziautem100km / h. żonapro­si: -zwolnij,policj­antnaszłapie. -nie [...]

23 października 2016, 19:24Cris sko­men­to­wał tek­st wiejskilekarzpędziautem100km / h. żonapro­si: -zwolnij,policj­antnaszłapie. -nie [...]

5 października 2016, 22:10Cris sko­men­to­wał tek­st jasiowstajeranozłóżkaipodchodzidookna. mamas­ięgopyta: -jakadzi­śpogoda? -niewiem. tak­le­je,żenic­niewidzę . [...]

2 października 2016, 10:57Cris sko­men­to­wał tek­st jasiopytawujkaelektryka: -czegoelektrykszukawinternecie? wujekzastanawiasię. . . -yyy . [...]

12 czerwca 2016, 14:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st przychodzipiotruśdowróżkiipytaowynikmeczupolska-niemcy. wróżkaod­po­wiada: - polacywtymmeczustrz­elączterybramki. z­adowolonypiotruśode­tchnął,poczymwró­kapochwilidodała: ­ -bramkizdobędą-dw­iekloseidwiepodolski